USK Wrocław - USK Wrocław

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Wysoki kontrast

Rejestracja

Pola oznaczone (*) są wymagane.

Pola oznaczone (*) są wymagane.

- Hasło powinno składać się z minimum 8 znaków
- Hasło powinno zawierać minimum jedną wielką literę
- Hasło powinno zawierać minimum jedną cyfrę
Hasła nie pasują do siebie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych – RODO) informujmy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego z siedzibą przy ul. Borowskiej 213, 50-556 Wrocław, (dalej „Administrator”), którego przedstawicielem jest Dyrektor Szpitala.
 2. W szpitalu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@usk.wroc.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w związku:
  1. z uczestnictwem w projekcie nr POWR.05.01.00-00-0020/17-00, pt: „Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu” realizowanego w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie: 5.1. Programy profilaktyczne, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  2. z udziałem w szkoleniu e-learningowym i teście zaliczeniowym na platformie współpracy utworzonej na potrzeby ww. projektu znajdującej się pod adresem: www.rzs.usk.wroc.pl.
  3. Dane, które będą przetwarzane na potrzeby szkolenia e-learningowego to:
   • imię i nazwisko,
   • numer prawa wykonywania zawodu,
   • numer rejestracyjny,
   • specjalizacja,
   • nazwa placówki POZ,
   • adres placówki POZ.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem, celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.
 6. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom.
 7. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 8. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres określony w szczególnych przepisach prawa. W celach, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania i uzupełniania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.
 10. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 12. Administrator nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań itp.
Captcha jest wymagana
 • Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
 • Rzeczpospolita Polska
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Projekt Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego